Herzlich willkommen!

Wir begrüßen 7 ukrainische Gastschüler

Seit den Osterferien sind sieben Schüler bei uns, die nach vielen Umwegen und turbulenten Wochen ein (mindestens) vorübergehendes Zuhause in der näheren Umgebung gefunden haben. Die Schüler wurden herzlich in ihren Klassen empfangen, erhalten Unterricht in Deutsch als Fremdsprache und knüpfen derzeit neue Kontakte über sprachliche Barrieren hinweg. Wir wünschen euch einen guten Anfang bei uns!

Після Великодніх канікул ми раді вітати семеро нових українських учнів в нашій школі!  Вони після багатьох переїздів і кількох дуже неспокійних тижнів знайшли тимчасовий дім неподалік школи. Всіх школярів дуже  тепло привітали в своїх класах! Вони зараз отримують уроки німецької мови як іноземної та недивлячись на мовні  бар’єри встановлюють нові контакти з однокласниками. Ми бажаємо вам всім гарного початку в нашій школі!

Pislya Velykodnikh kanikul my radi vitaty semero novykh ukrayinsʹkykh uchniv v nashiy shkoli!  
Vony pislya bahatʹokh pereyizdiv i kilʹkokh duzhe nespokiynykh tyzhniv znayshly tymchasovyy dim nepodalik shkoly. 
Vsikh shkolyariv duzhe  teplo pryvitaly v svoyikh klasakh! Vony zaraz otrymuyutʹ uroky nimetsʹkoyi movy yak inozemnoyi 
ta nedyvlyachysʹ na movni  barʺyery vstanovlyuyutʹ novi kontakty z odnoklasnykamy. My bazhayemo vam vsim harnoho pochatku 
v nashiy shkoli!